12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

  • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  • promocję zdrowia;
  • opiekę stomatologiczną.

 

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów, z którym Gmina Brójce zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń w jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kurowicach, z siedzibą w Kurowicach ul. Pabianicka 4.

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda  rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinecie świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły.

ZAŁĄCZNIKI:

       Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką stomatologiczną

 

            Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

 

           Zgoda – świadczenia ogólnostomatologiczne