Dokumenty

Planując wizytę w naszej placówce ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów: 

  • jeden z dokumentów potwierdzających numer PESEL – dowód osobisty / paszport / prawo jazdy;
  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym, do ukończenia 18 roku życia aktualna legitymacja szkolna lub tymczasowy dowód osobisty

W procesie rejestracji wizyty Państwa, weryfikowane będzie prawo do udzielenia bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

 

Jeżeli system eWUŚ nie potwierdził uprawnień, a wiedzą Państwo, że mają do nich prawo, można je potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak: druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń  

 

Zgodnie z wytycznymi NFZ, dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

  • daty wystawienia: zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS
  • daty poświadczenia legitymacji ubezpieczeniowej
  • daty opłacenia składki (druki ZUS RMUA, dowody opłacenia składki)